Phần mềm và công cụ cho camera Dahua

Các phần mềm và công cụ cần thiết để cài đặt và sử dụng cho camera quan sát, đầu ghi hình và các thiết bị khác của Dahua

1. Phần mềm SmartPSS dùng riêng cho camera: Download

2. Phần mềmSmartPSS cho máy MACDownload

3. Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP thiết bị ConfigTool: Download

4.Phần mềm ToolBox – Tổng hợp các phần mềm và công cụ hỗ trợ cần thiết dành cho sản phẩm Dahua:  Download

5. Ứng dụng iDMSS Plus cho Iphone: Link

6. Ứng dụng gDMSS Plus cho Android: Link

Trả lời